Cái máy này, không biết đã bao nhiêu …

Cái máy này, không biết đã bao nhiêu tuổi rồi 😀