Các ông show quạt MD, cái nào cổ nhất …

Các ông show quạt MD, cái nào cổ nhất tôi tặng thẻ 500k !
Bắt đầu !