Giờ còn đâu nữa, cái thời PS2 …

Giờ còn đâu nữa, cái thời PS2 thống trị các quán game…đã xa rồi