Bạn đã từng đạt đến cảnh giới nào …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1363588433747182/”]

Bạn đã từng đạt đến cảnh giới nào ??