Bạn có biết trò chơi này ?? …

Bạn có biết trò chơi này ??
cái đứa đánh boss cùng, nay đâu rồi 😀