Ai chưa có PS3 nhỉ ??

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1372088829563809/”]

Ai chưa có PS3 nhỉ ??