Không biết có bạn nào như AD không ? …

Không biết có bạn nào như AD không ?
Các cuốn băng game này giữ như báu vật, cũng chả bât lên chơi, nhưng khi nhìn vào nó lại thấy rạo rực tuổi thơ <3