Hồi đó, xin xỏ mãi bà mới cho múc gạo …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1360447887394570/”]

Hồi đó, xin xỏ mãi bà mới cho múc gạo đi nổ bỏng 😀 5k là có tải bỏng mang về rồi :))
Ai còn nhớ không 😀 Tag ngay cái đứa ngày xưa cùng đi nổ bỏng vào đây