Game cổ quay lại sau 20 năm xa cách, chiến …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/DienTu4Nut/videos/1357836274322398/”]

Game cổ quay lại sau 20 năm xa cách, chiến trên máy tính thích hơn xưa nhiều !